موزه مردم شناسی حمام قجر

عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
گرمابه قجر به دستور شاه عباس دوم صفوی ساخته شده است و در سال 1386 به موزه مردم شناسی تغییر کاربری پیدا کرد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.
وبسایت حمام قجر رونمایی شد
وبسایت موزه مردم شناسی حمام قجر با هدف تسهیل ارتباط بین موزه و بازدیدکنندگان طراحی گردید.
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ فرهنگی