موسوی: در خصوص کارت هدیه خبرنگاران، ما پیگیری کردیم، معاون وزیر دستور مربوطه را صادر کرد، اما هنوز به حساب ما واریز نشده است. #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: در خصوص کارت هدیه خبرنگاران، ما پیگیری کردیم، معاون وزیر دستور
مربوطه را صادر کرد، اما هنوز به حساب ما واریز نشده است.
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: من بخاطر سابقه در روسیه، از جانب استاندار ماموریت یافتم، اما پست دولتی را نپذیرفتم، صرفا یک دفتر در روسیه افتتاح کردم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: من بخاطر سابقه در روسیه، از جانب استاندار ماموریت یافتم، اما پست
دولتی را نپذیرفتم، صرفا یک دفتر در روسیه افتتاح کردم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: تمام اعتبار ما این است که مردم برداشت مثبتی نسبت به روزنامه نگاران داشته باشند #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: تمام اعتبار ما این است که مردم برداشت مثبتی نسبت به روزنامه نگاران
داشته باشند
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: جای تاسف است که در حلسه مطبوعاتی فقط بحث های اقتصادی شد، ما انقلاب فرهنگی کردیم ولی در چند وقت اخیر بیشتر درگیر مسائل اقتصادی بودیم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: جای تاسف است که در حلسه مطبوعاتی فقط بحث های اقتصادی شد، ما انقلاب
فرهنگی کردیم ولی در چند وقت اخیر بیشتر درگیر مسائل اقتصادی بودیم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: من در هفته حداقل دو سه ساعت برای خانه مطبوعات وقت میذارم، اما اگر کسی باشد که حقوقی بگیرد حتما بیشتر حضور خواهد داشت #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: من در هفته حداقل دو سه ساعت برای خانه مطبوعات وقت میذارم، اما اگر
کسی باشد که حقوقی بگیرد حتما بیشتر حضور خواهد داشت
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: در خصوص انجمن عکاسان، گفتید کسانی از داخل خانه مطبوعات سنگ اندازی کردند، من خبر ندارم، اطلاع دهید… #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: در خصوص انجمن عکاسان، گفتید کسانی از داخل خانه مطبوعات سنگ اندازی
کردند، من خبر ندارم، اطلاع دهید…
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: پیشنهادات خود در خصوص برگزاری مراسم روز خبرنگار را بدهید، من قول می دهم ما در خانه مطبوعات بعدی اجرایی کنیم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: پیشنهادات خود در خصوص برگزاری مراسم روز خبرنگار را بدهید، من قول می
دهم ما در خانه مطبوعات بعدی اجرایی کنیم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: در خصوص روز خبرنگار، من عادت ندارم از کسی خواهش کنم، اما برای روز خبرنگار خواهش کردم، هم از شهردار، هم از آقای وزیری نژاد! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: در خصوص روز خبرنگار، من عادت ندارم از کسی خواهش کنم، اما برای روز
خبرنگار خواهش کردم، هم از شهردار، هم از آقای وزیری نژاد!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: ما با چند بانک صحبت کردیم در خصوص وام، حتی خانم اشدری هم پیگیری کردند اما آنها موافقت نکردند! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: ما با چند بانک صحبت کردیم در خصوص وام، حتی خانم اشدری هم پیگیری
کردند اما آنها موافقت نکردند!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: بحث بگیر و ببند در خصوص آن چهار پنج نفری است حق سایر روزنامه نگاران را ضایع می کنند! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: بحث بگیر و ببند در خصوص آن چهار پنج نفری است حق سایر روزنامه نگاران
را ضایع می کنند!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: اگر خانم غیاثوند چهارماه حقوق نگرفته اند، مثل بچه های ولایت، بخاطر قبض های نجومی است! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: اگر خانم غیاثوند چهارماه حقوق نگرفته اند، مثل بچه های ولایت، بخاطر
قبض های نجومی است!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: بعد دوسال می بایست انتخابات برگزار می شد اما ارشاد اجازه برگزاری انتخابات را نداد، من راضی نیستم یک روز بیشتر از مهلت قانونی در این مقام بمانم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: بعد دوسال می بایست انتخابات برگزار می شد اما ارشاد اجازه برگزاری
انتخابات را نداد، من راضی نیستم یک روز بیشتر از مهلت قانونی در این مقام
بمانم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

موسوی: جلسه امروز صرفا جهت اطلاع رسانی انتخابات بوده و من قصد ارائه گزارش عملکرد را نداشتم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

موسوی: جلسه امروز صرفا جهت اطلاع رسانی انتخابات بوده و من قصد ارائه گزارش
عملکرد را نداشتم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: ما روزی می رفتیم روزنامه می خریدیم تا ستون طنز موسوی را بخوانیم، موسوی دیروز، نه موسوی امروز که درگیر صادرات کشمش است! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: ما روزی می رفتیم روزنامه می خریدیم تا ستون طنز موسوی را بخوانیم،
موسوی دیروز، نه موسوی امروز که درگیر صادرات کشمش است!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: شما فرزندان خود را جمع کنید و بگویید من موسوی اگر شما بیکار شدید حمایتتان می کنم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: شما فرزندان خود را جمع کنید و بگویید من موسوی اگر شما بیکار شدید
حمایتتان می کنم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: ما هنوز گزارش نویسی بلد نیستیم، اگر درد کارگران را می نوشتیم، امروز روزنامه های ما روی پیشخوان دکه ها نمی ماند! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: ما هنوز گزارش نویسی بلد نیستیم، اگر درد کارگران را می نوشتیم،
امروز روزنامه های ما روی پیشخوان دکه ها نمی ماند!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: کاش ما امروز از درد همشهریانمان می نوشتیم بجای اینکه غم نان داشته باشیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: کاش ما امروز از درد همشهریانمان می نوشتیم بجای اینکه غم نان داشته
باشیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

رجبی: امروز در خصوص آگهی، ما با قبض های نجومی روبرو هستیم، برای یک تجدید آگهی ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

رجبی: امروز در خصوص آگهی، ما با قبض های نجومی روبرو هستیم، برای یک تجدید
آگهی ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

رجبی: امروز بار خبری روی پایگاه های خبری و خبرگزاری هاست، هیچ حمایتی از آنها صورت نمی گیرد! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

رجبی: امروز بار خبری روی پایگاه های خبری و خبرگزاری هاست، هیچ حمایتی از
آنها صورت نمی گیرد!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس